Nissan V8 Supercar team car.

Nissan V8 Supercar team car.

 

Topics:  cars, cars news, nissan, supercars